درباره شرکت مهندسی درُنادرُ

آشنایی با شرکت درٌنادرٌ

ﺷﺮﮐﺖ درنادر با بیش از یک دهه در زمینه صنایع انواع درب های اتوماتیک، کرکره برقی و شیشه های سکوریت فعالیت دارد. و تا کنون پروژهﻫﺎی بزرگ و کوچک ﺗﺨﺼــﺼــﯽ زﯾﺎدی ﺗﻮﺳــﻂ مجموعه درنادر اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣــﺎ را در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا و ﻣــﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻫــﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ  و اراﯾــﻪ راﻫﮑــﺎرﻫــﺎی ﻓﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.  

شرکت درنادر مجموعه کاملی از محصولات و برندهای معروف و با کیفیت اروپایی و آسیایی را در اختیار دارد. که این مجموعه شامل تمامی مدل های دربهای اتوماتیک ، کرکره برقی ، انواع جک های پارکینگی و راهبند می باشد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــــــﺮ ﺷــــــﺮﮐﺖ درنادر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان برترین ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژه ﻫﺎی بزرگ، درب اتوماتیک و صنایع شیشه سکوریت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در این حیطه ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴــــﺘﺮده ای را اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

logo