دٌرنادٌر مجری درب های اتوماتیک در تهران

درباره شرکت مهندسی درُنادرُ

آشنایی با شرکت درٌنادرٌ

ﺷﺮﮐﺖ درنادر با بیش از یک دهه در زمینه صنایع انواع درب های اتوماتیک، کرکره برقی و شیشه های سکوریت فعالیت دارد. و تا کنون پروژهﻫﺎی بزرگ و کوچک ﺗﺨﺼــﺼــﯽ زﯾﺎدی ﺗﻮﺳــﻂ مجموعه درنادر اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣــﺎ را در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا و ﻣــﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻫــﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ  و اراﯾــﻪ راﻫﮑــﺎرﻫــﺎی ﻓﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.  

شرکت درنادر مجموعه کاملی از محصولات و برندهای معروف و با کیفیت اروپایی و آسیایی را در اختیار دارد. که این مجموعه شامل تمامی مدل های دربهای اتوماتیک ، کرکره برقی ، انواع جک های پارکینگی و راهبند می باشد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــــــﺮ ﺷــــــﺮﮐﺖ درنادر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان برترین ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژه ﻫﺎی بزرگ، درب اتوماتیک و صنایع شیشه سکوریت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در این حیطه ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴــــﺘﺮده ای را اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

logo
‫0/5 ‫(0 نظر)